Družba v okviru pravnega svetovanja pokriva naslednja strokovna podpodročja:


gospodarsko pravo

o gospodarsko pogodbeno pravo;
o statusno gospodarsko pravo;
o gospodarski spori;
o svetovanje v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj;
o svetovanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev;
o ustanavljanje pravnih oseb (gospodarskih družb, zavodov, zadrug ipd.);
o avtorsko pravo;
o pravo industrijske lastnine;
o pravo vrednostnih papirjev;
o arbitražno pravo;
o finančno pravo;
o pravo varstva konkurence.

civilno pravo


pogodbeno pravo

o prodajna pogodba;
o zakupna pogodba;
o darilna pogodba;
o posojilna pogodba;
o posodbena pogodba;
o pogodba o delu;
o gradbena pogodba;
o prevozne pogodbe;
o licenčna pogodba;
o shranjevalna pogodba;
o druge vrste pogodb;

odškodninsko pravo

o odškodninski zahtevki;
o svetovanje v zvezi s postopki glede uveljavljanja pravične odškodnine;

dedno pravo

o oporoke;
o izpodbijanje oporok;
o volila;
o dosmrtno preživljanje;
o dednopravne pogodbe;
o dedni postopki;

družinsko pravo

o razveza zakonske zveze;
o delitev skupnega premoženja zakoncev;
o dodelitev otrok in stiki staršev z otroki;
o preživninski zahtevki;

stvarno pravo

o pravice na nepremičninah;
o spori glede nepremičnin;
o posestni spori;

vpisi v zemljiško knjigo

o vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo;
o vpisi zaznamb in predznamb v zemljiško knjigo;
o drugi vpisi v zemljiško knjigo.


davčno pravo

o davek na dodano vrednost (DDV);
o davek od dobička pravnih oseb;
o davek na motorna vozila;
o dohodnina;
o davčni inšpekcijski postopki.

delovno pravo

o neizplačevanje plač;
o neizplačevanje regresov za letni dopust;
o odpovedi pogodb o zaposlitvi;
o neprimeren odnos delodajalca do delavca ali delavca do delodajalca;
o postopki odpuščanja delavcev.

socialna varnost

o pokojnine;
o zdravstveno varstvo;
o družinski prejemki;
o štipendije.

upravno in ustavno pravo

o upravni postopki;
o pritožbe v upravnih postopkih;
o upravni spori in postopki pred Upravnim sodiščem RS;
o ustavne pritožbe;
o postopki pred Ustavnim sodiščem RS.

prekrškovno pravo

o prometni prekrški;
o disciplinski prestopki;
o kazenske točke v cestnem prometu;
o prepoved vožnje motornega vozila;
o postopki pred inšpekcijskimi organi.

insolvenčno pravo

o postopki prisilnih poravnav;
o stečajni postopki zoper pravne osebe;
o stečaji zapuščine;
o osebni stečaji;
o likvidacijski postopki.

javni razpisi in javna naročila

o priprava razpisne dokumentacije;
o priprava prijavne dokumentacije;
o svetovanje v zvezi z javnimi naročili.

pravo Evropske skupnosti

o pridobivanje nepovratnih sredstev iz evropskih skladov;
o pripravljanje prijavne dokumentacije;
o svetovanje glede postopkov pred evropskimi upravnimi organi;
o svetovanje glede postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

mednarodno gospodarsko pravo

o svetovanje tujim fizičnim in pravnim osebam pri vstopanju na slovenski trg;
o svetovanje slovenskim pravnim in fizičnim osebam pri poslovanju v tujini.