Družba v okviru pravnega svetovanja pokriva naslednja strokovna podpodročja:


gospodarsko pravo

o gospodarsko pogodbeno pravo;
o statusno gospodarsko pravo;
o gospodarski spori;
o svetovanje v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj;
o svetovanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev;
o ustanavljanje pravnih oseb (gospodarskih družb, zavodov, zadrug ipd.);
o avtorsko pravo;
o pravo industrijske lastnine;
o pravo vrednostnih papirjev;
o arbitražno pravo;
o finančno pravo;
o pravo varstva konkurence.

civilno pravo


pogodbeno pravo

o prodajna pogodba;
o zakupna pogodba;
o darilna pogodba;
o posojilna pogodba;
o posodbena pogodba;
o pogodba o delu;
o gradbena pogodba;
o prevozne pogodbe;
o licenčna pogodba;
o shranjevalna pogodba;
o druge vrste pogodb;

odškodninsko pravo

o odškodninski zahtevki;
o svetovanje v zvezi s postopki glede uveljavljanja pravične odškodnine;

dedno pravo

o oporoke;
o izpodbijanje oporok;
o volila;
o dosmrtno preživljanje;
o dednopravne pogodbe;
o dedni postopki;

družinsko pravo

o razveza zakonske zveze;
o delitev skupnega premoženja zakoncev;
o dodelitev otrok in stiki staršev z otroki;
o preživninski zahtevki;

stvarno pravo

o pravice na nepremičninah;
o spori glede nepremičnin;
o posestni spori;

vpisi v zemljiško knjigo

o vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo;
o vpisi zaznamb in predznamb v zemljiško knjigo;
o drugi vpisi v zemljiško knjigo.


davčno pravo

o davek na dodano vrednost (DDV);
o davek od dobička pravnih oseb;
o davek na motorna vozila;
o dohodnina;
o davčni inšpekcijski postopki.

delovno pravo

o neizplačevanje plač;
o neizplačevanje regresov za letni dopust;
o odpovedi pogodb o zaposlitvi;
o neprimeren odnos delodajalca do delavca ali delavca do delodajalca;
o postopki odpuščanja delavcev.

socialna varnost

o pokojnine;
o zdravstveno varstvo;
o družinski prejemki;
o štipendije.

upravno in ustavno pravo

o upravni postopki;
o pritožbe v upravnih postopkih;
o upravni spori in postopki pred Upravnim sodiščem RS;
o ustavne pritožbe;
o postopki pred Ustavnim sodiščem RS.

prekrškovno pravo

o prometni prekrški;
o disciplinski prestopki;
o kazenske točke v cestnem prometu;
o prepoved vožnje motornega vozila;
o postopki pred inšpekcijskimi organi.

insolvenčno pravo

o postopki prisilnih poravnav;
o stečajni postopki zoper pravne osebe;
o stečaji zapuščine;
o osebni stečaji;
o likvidacijski postopki.

javni razpisi in javna naročila

o priprava razpisne dokumentacije;
o priprava prijavne dokumentacije;
o svetovanje v zvezi z javnimi naročili.

pravo Evropske skupnosti

o pridobivanje nepovratnih sredstev iz evropskih skladov;
o pripravljanje prijavne dokumentacije;
o svetovanje glede postopkov pred evropskimi upravnimi organi;
o svetovanje glede postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

mednarodno gospodarsko pravo

o svetovanje tujim fizičnim in pravnim osebam pri vstopanju na slovenski trg;
o svetovanje slovenskim pravnim in fizičnim osebam pri poslovanju v tujini.

Ali se lahko domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen č...

Kot izhaja iz 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je delovno razmerje definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem,...

Preberi več

Zadrževanje in pobot izplačila plače

Plačilo za opravljeno delo je ena izmed temeljnih pravic delavca, hkrati pa tudi dolžnostdelodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Že iz 44. člena...

Preberi več