Strokovnost na naslednjih področjih

PRAVNO SVETOVANJE

GOSPODARSKO PRAVO
 • gospodarsko pogodbeno pravo;
 • statusno gospodarsko pravo;
 • gospodarski spori;
 • svetovanje v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj;
 • svetovanje v zvezi z zaposlovanjem tujcev;
 • ustanavljanje pravnih oseb (gospodarskih družb, zavodov, zadrug ipd.);
 • avtorsko pravo;
 • pravo industrijske lastnine;
 • pravo vrednostnih papirjev;
 • arbitražno pravo;
 • finančno pravo;
 • pravo varstva konkurence.
CIVILNO PRAVO

pogodbeno pravo

 • prodajna pogodba;
 • zakupna pogodba;
 • darilna pogodba;
 • posojilna pogodba;
 • posodbena pogodba;
 • pogodba o delu;
 • gradbena pogodba;
 • prevozne pogodbe;
 • licenčna pogodba;
 • shranjevalna pogodba;
 • druge vrste pogodb;

odškodninsko pravo

 • odškodninski zahtevki;
 • svetovanje v zvezi s postopki glede uveljavljanja pravične odškodnine;

dedno pravo

 • oporoke;
 • izpodbijanje oporok;
 • volila;
 • dosmrtno preživljanje;
 • dednopravne pogodbe;
 • dedni postopki;

družinsko pravo

 • razveza zakonske zveze;
 • delitev skupnega premoženja zakoncev;
 • dodelitev otrok in stiki staršev z otroki;
 • preživninski zahtevki;

stvarno pravo

 • pravice na nepremičninah;
 • spori glede nepremičnin;
 • posestni spori;

izvršilno pravo

 • izvršilni postopki zoper pravne osebe v Sloveniji;
 • izvršilni postopki zoper fizične osebe v Sloveniji;
 • izvršilni postopki zoper pravne osebe v tujini;
 • izvršilni postopki zoper fizične osebe v tujini;

vpisi v zemljiško knjigo

 • vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo;
 • vpisi zaznamb in predznamb v zemljiško knjigo;
 • drugi vpisi v zemljiško knjigo.
DAVČNO PRAVO
 • davek na dodano vrednost (DDV);
 • davek od dobička pravnih oseb;
 • davek na motorna vozila;
 • dohodnina;
 • davčni inšpekcijski postopki.
DELOVNO PRAVO
 • neizplačevanje plač;
 • neizplačevanje regresov za letni dopust;
 • odpovedi pogodb o zaposlitvi;
 • neprimeren odnos delodajalca do delavca ali delavca do delodajalca;
 • postopki odpuščanja delavcev.

SOCIALNA VARNOST
 • pokojnine;
 • zdravstveno varstvo;
 • družinski prejemki;
 • štipendije.
UPRAVNO IN USTAVNO PRAVO
 • upravni postopki;
 • pritožbe v upravnih postopkih;
 • upravni spori in postopki pred Upravnim sodiščem RS;
 • ustavne pritožbe;
 • postopki pred Ustavnim sodiščem RS.
PREKRŠKOVNO PRAVO
 • prometni prekrški;
 • disciplinski prestopki;
 • kazenske točke v cestnem prometu;
 • prepoved vožnje motornega vozila;
 • postopki pred inšpekcijskimi organi.

INSOLVENČNO PRAVO
 • postopki prisilnih poravnav;
 • stečajni postopki zoper pravne osebe;
 • stečaji zapuščine;
 • osebni stečaji;
 • likvidacijski postopki.
JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA
 • priprava razpisne dokumentacije;
 • priprava prijavne dokumentacije;
 • svetovanje v zvezi z javnimi naročili.
PRAVO EVROPSKE UNIJE
 • pridobivanje nepovratnih sredstev iz evropskih skladov;
 • pripravljanje prijavne dokumentacije;
 • svetovanje glede postopkov pred evropskimi upravnimi organi;
 • svetovanje glede postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.
MEDNARODNO GOSPODARSKO PRAVO
 • svetovanje tujim fizičnim in pravnim osebam pri vstopanju na slovenski trg;
 • svetovanje slovenskim pravnim in fizičnim osebam pri poslovanju v tujini.